TÀI LIỆU GIẢNG GIẢI — BỘ AN NINH NỘI ĐỊA (DHS) CÔNG VĂN VỀ NHỮNG ƯU TIÊN TRỤC XUẤT